ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID EN DEFINITIES

1.1 Toepasselijkheid

Algemene leveringsvoorwaarden van Trainsform zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, die Trainsform sluit met opdrachtgevers. De algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt door deze algemene leveringsvoorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 Definities

Trainsform wordt in deze algemene leveringsvoorwaarden aangeduid met ‘opdrachtnemer’. Onder opdrachtgever wordt in deze overeenkomst verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht verstrekt aan opdrachtnemer.

ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN

Alle aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend en kosteloos, tenzij vooraf anders is overeengekomen. De aanbiedingen zijn gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte gegevens en op uitvoering van de werkzaamheden onder normale omstandigheden.

ARTIKEL 3. OVEREENKOMSTEN

De overeenkomst bindt opdrachtnemer pas wanneer deze schriftelijk door opdrachtnemer bevestigd is. Wijzigingen in de (uitvoering van de) opdracht die overeengekomen zijn tussen opdrachtgever en opdrachtnemer worden bij opdrachtgever extra in rekening gesteld, indien deze veranderingen hogere kosten veroorzaken dan in de prijsopgave vermeld. Dergelijke wijzigingen, die leiden tot meerwerk, zullen als aanvullende opdracht aan opdrachtgever worden bevestigd.

ARTIKEL 4. UITVOERING VAN DE OPDRACHT

Opdrachtnemer zal de te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtnemer zal alles in het werk stellen om het beoogde resultaat te bereiken, zonder dit resultaat te kunnen garanderen.

Opdrachtnemer heeft het recht opdrachten geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren. Voorts kan opdrachtnemer de personele bezetting van de opdracht wijzigen wanneer zij dit gewenst of noodzakelijk acht. Opdrachtnemer zal opdrachtgever in kennis stellen van deze wijzigingen. Opdrachtnemer garandeert dat uitvoerders voldoen aan de eisen die informatiebeveiliging stelt, door een ondertekende verwerkersovereenkomst. Opdrachtgever verstrekt tijdig alle voor een goede opzet en uitvoering van de opdracht benodigde informatie. Opdrachtgever stelt indien nodig medewerkers uit de eigen organisatie beschikbaar, evenals eventuele faciliteiten, om de opdracht volgens de specificaties van de aanbieding te laten uitvoeren.

ARTIKEL 5. GEHEIMHOUDING & PRIVACY

Voor een goede uitvoering van de opdracht heeft opdrachtnemer recht op inzage in alle relevante documenten en gegevens van opdrachtgever. Opdrachtnemer verplicht zich haar medewerkers een geheimhoudingsplicht op te leggen terzake van al hetgeen hen gedurende de werkzaamheden als vertrouwelijke informatie is toevertrouwd, dan wel al hetgeen dat als geheim/vertrouwelijk ter kennis is gekomen of waarvan zij het vertrouwelijke karakter dienen te begrijpen. Opdrachtnemer verwijdert genoemde informatie zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 4 jaar, na afronding van een opdracht.

ARTIKEL 6. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Opdrachtnemer heeft over de door haar vervaardigde modellen, instrumenten en teksten het volledig eigendom en auteursrecht en alle daaruit voortvloeiende rechten. Opdrachtgever verkrijgt het niet exclusieve recht tot gebruik van de vervaardigde werken. Overdracht van het auteursrecht kan plaatsvinden nadat opdrachtnemer en opdrachtgever dit schriftelijk zijn overeengekomen. In dat geval blijven alle ideeën, kennis, principes, methoden en modellen bij opdrachtnemer. Het staat opdrachtnemer vrij deze op welke wijze dan ook te gebruiken. Als opdrachtgever het eindproduct extern (aan derden) wil verkopen, is hij verplicht daar aan opdrachtnemer toestemming voor te vragen. Wanneer opdrachtgever na eigendomsoverdracht wijzigingen aanbrengt in het eindproduct, heeft hij de plicht alle verwijzingen naar opdrachtnemer te verwijderen.

ARTIKEL 7. AANSPRAKELIJKHEID

Opdrachtnemer is naar redelijkheid en billijkheid aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop in het kader van de betrokken opdracht vertrouwd mag worden. Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor meer dan het totaalbedrag van het honorarium excl. omzetbelasting dat opdrachtnemer heeft ontvangen. Voor opdrachten die een langere looptijd dan drie maanden hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot een maximum van het door opdrachtnemer ontvangen honorarium excl. omzetbelasting over de drie maanden voorafgaande aan de toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de opdracht. Eventuele aanspraken van opdrachtgever dienen binnen één jaar na het ontstaan van de schade schriftelijk te zijn ingediend.

In een aantal gevallen ontstaat voor opdrachtnemer in het geheel geen aansprakelijkheid. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade die ontstaat als direct of indirect gevolg van door opdrachtgever (of derden die in opdracht van opdrachtgever handelen) verstrekte gegevens.

Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade die ontstaat als direct of indirect gevolg van handelen of nalaten van toeleveranciers van opdrachtnemer. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever gebruik heeft gemaakt van de resultaten van de werkzaamheden die de opdrachtnemer heeft verricht.

Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor kosten of schaden die ontstaan als direct of indirect gevolg van schending van octrooien, licenties en andere industriële of intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit schending van de hiervoor bedoelde rechten.

ARTIKEL 8. OVERMACHT

Indien opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd opdrachten uit te voeren is zij gerechtigd de opdracht op te schorten tot de desbetreffende overmacht is opgehouden te bestaan, dan wel de opdracht geheel of gedeeltelijk te annuleren of ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan elke omstandigheid waardoor uitvoering van de opdracht redelijkerwijs niet van opdrachtnemer kan worden gevergd, waaronder begrepen oorlog, staking, bedrijfsstoring, tekort aan werknemers, ongevallen, mobilisatie, staat van beleg, quarantaine, epidemieën, onrust en belemmeringen door overheidsmaatregelen.

ARTIKEL 9. ANNULERING

Reservering voor trainingen, besprekingen, individuele consulten, voor het uitbrengen van adviezen en voor alle overige werkzaamheden kunnen tot 20 werkdagen voorafgaand aan de gereserveerde datum worden afgezegd zonder dat de begrote tijdseenheden in rekening worden gebracht. Bij afzeggen minder dan 20 maar meer dan 10 werkdagen voor de gereserveerde datum behoudt opdrachtnemer zich het recht voor 50% van de voor de afgezegde werkzaamheden begrote tijdseenheden in rekening te brengen. Bij afzegging minder dan 10 werkdagen voor de gereserveerde datum behoudt opdrachtnemer zich het recht voor alle voor de afgezegde werkzaamheden begrote tijdseenheden in rekening te brengen. Opdrachtnemer heeft het recht reeds gemaakte kosten (tijdseenheden besteed aan voorbereiding, reiskosten, reservering voor ruimtes, kosten voor materiaal en huur van apparatuur) in rekening te brengen ongeacht de termijn van afzegging.

ARTIKEL 10. ONTBINDING

Indien opdrachtgever zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer niet nakomt, surséance van betaling aanvraagt, of in staat van faillissement geraakt, zijn bedrijf staakt of aan een derde overdraagt, dan wel op andere wijze liquideert, heeft opdrachtnemer het recht, zonder dat ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst is vereist, de tussen partijen gesloten overeenkomst ontbonden te verklaren, dan wel nakoming van de verplichtingen op te schorten, onverminderd alle aan haar toekomende rechten.

ARTIKEL 11. BETALING

Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Opdrachtnemer aangegeven. Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren. Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft opdrachtnemer, zonder enige ingebrekestelling, het recht opdrachtgever voor het hele verschuldigde bedrag een rente van 1,5% per maand vanaf de vervaldag van de factuur in rekening te brengen, onverminderd de aan opdrachtnemer verder toekomende rechten. In geval van betalingsverzuim van opdrachtgever, heeft opdrachtnemer het recht om op opdrachtgever alle invorderingskosten, daaronder zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten begrepen, in rekening te stellen. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het in te vorderen bedrag, met een minimum van € 150,- per factuur. Indien tijdige betaling achterwege blijft, heeft opdrachtnemer voorts het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten, onverminderd het recht op volledige betaling en vergoeding van schade die is ontstaan als gevolg van de opschorting.

ARTIKEL 12. RECLAMES

Reclames terzake van de factuur dienen binnen veertien dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan opdrachtnemer kenbaar gemaakt te worden. Blijft reclame uit, dan wordt opdrachtgever geacht de factuur te hebben geaccepteerd.

ARTIKEL 13. ARCHIVERING

Opdrachtnemer bewaart een back-up van alle aan opdrachtgever afgeleverde eindproducten tot minimaal 1 / maximaal 4 jaar.

ARTIKEL 14. ACQUISITIE

Na sluiting van een overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, is opdrachtnemer gerechtigd om de firmanaam van opdrachtgever op haar klantenlijst te plaatsen. Na afronding van de opdracht mag opdrachtnemer een beknopte beschrijving maken van de uitgevoerde opdracht, om te gebruiken op de website en bij de acquisitie van nieuwe klanten.

ARTIKEL 15. TOEPASSELIJK RECHT

15.1

Op alle overeenkomsten met de opdrachtnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

15.2

Alle geschillen tussen opdrachtnemer en –gever zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.